KHÚC HÁT TAM THIÊN

Posted by tranminhhuydn on Fri, 08/04/2016 01:07

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Sách Khúc Hát Tam Thiên gọi đủ là Khúc Hát Tam Thiên Tự (Khúc Hát Ba Ngàn Chữ- Tam Thiên Tự Nhất Khúc Ca三千字一曲謌) là một giáo trình Hán Nôm cơ bản do người Việt Nam biên soạn, gồm 2 quyển:

1. Huấn Mông Nhất Khúc Ca (Khúc Hát Vỡ Lòng)

2. Việt Nam Thiên Tự Thi

Quyển 1, Huấn Mông Nhất Khúc Ca là giáo trình Hán Nôm được soạn bởi cử nhân Nguyễn Đắc Thuyên, người Quảng Nam sống vào đời Thiệu Trị, bản Kim Ngọc Lâu Tạng do nhà Quảng Thạnh Nam phát hành. Nội dung gồm 138 bài, mỗi bài có 2 câu thơ lục bát 14 từ, tổng cộng 1.932 từ. Mỗi từ được bố cục:


 

CHỮ HÁN

CHỮ NÔM

NGHĨA QUỐC NGỮ

TIẾNG ANH, TIẾNG PINYIN (Bắc Kinh) (chỉ lấy một nghĩa chính của tiếng Hán theo từ loại được nêu đầu tiên. Nghĩa Quốc Ngữ và Tiếng Anh và tiếng Pinyin do chúng tôi thêm vào.)

Quyển 2, Việt Nam Thiên Tự Thi là giáo trình chữ Nôm do chúng tôi (Thông Thiền) soạn, cũng là phần bài tập thực hành cho giáo trình cơ bản (Huấn Mông Nhất Khúc Ca). Nội dung gồm 60 bài, mỗi bài từ 4-10 câu, mỗi câu 5 chữ, tổng cộng 1.495 từ. Mỗi bài gồm 3 phần:

NÔM

QUỐC NGỮ

CHÚ THÍCH

Với 1.495 từ chúng tôi đã khái quát được Pháp giới, các bậc Thánh hiền, các vị anh hùng của các triều đại từ khi dựng nước và giữ nước. Bên cạnh đó là những tấm gương hiếu hạnh, đạo đức thanh cao của người xưa đáng để cho chúng ta noi theo học tập.

Như vậy toàn sách Khúc Hát Tam Thiên sẽ có 3.427 từ, được trình bày như sau:

- Huấn Mông Nhất Khúc Ca (Khúc Hát Vỡ Lòng)

- Bài tập thực hành ứng dụng chữ Nôm

- Việt Nam Thiên Tự Thi (phần giải mã cho bài tập)

CHỮ VIẾT TẮT:

Tất cả gồm 18 từ loại được viết tắt như sau:

CTLĐP: Cư Trần Lạc Đạo Phú

dt: danh từ

đt: đại từ

đtct: đại từ chỉ thị

đtnx: đại từ nhân xưng

đtnx 1st: đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất

đtnx 2nd: đại từ nhân xưng ngôi thứ nhì

đtnx 3rd: đại từ nhân xưng ngôi thứ ba

đtnv: đại từ nghi vấn

đgt: động từ

hdt: hình dung từ

gt: giới từ

lt: liên từ

lgt: lượng từ

P: Pinyin

pt: phó từ

ptnv: phó từ nghi vấn

st: số từ

tht: thán từ

trt: trợ từ

và các từ chữ Nôm ngày xưa hay dùng sẽ được chú thích trong quyển 1 và trong phụ lục chữ Nôm đời Trần ở sau sách:

cáo 告 thưa

view(821)