HỘI THẢO KHOA HỌC Dự án Kinh điển Phương Đông

Posted by Thông Thiền on Sun, 19/02/2023 17:10

HỘI THẢO KHOA HỌC

Dự án Dịch thuật


và Phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm Kinh điển Phương Đông được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 20 tháng 04 năm 2019.

view(18959)