HỌP TRIỂN KHAI Dự án Dịch thuật

Posted by Thông Thiền on Sun, 19/02/2023 27:10

HỌP TRIỂN KHAI
Dự án Dịch thuật


và Phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm Kinh điển Phương Đông được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 20 tháng 04 năm 2020.

view(855)