HỘI THẢO PHÁP LOA

Posted by Thông Thiền on Fri, 17/02/2023 59:16

Bài tham luận THIỀN HỌC PHÁP LOA với TÔNG CHỈ TRÚC LÂM 


do viện Trần Nhân Tông tổ chức Hội thảo vào ngày 15-11-2020 tại Nhà Văn hóa huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh.

view(313)