KHAI MẠC

Posted by Thông Thiền on Sun, 19/02/2023 07:10

KHAI MẠC

Khởi động Dự án Dịch thuật


và Phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm Kinh điển Phương Đông được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 20 tháng 04 năm 2019.

view(688)