VIÊN HOÀNH ĐẠO

Posted by tranminhhuydn on Mon, 01/07/2013 22:07

VIÊN HOÀNH ĐẠO

袁 宏 道

(1568-1610)

Văn học gia đời Minh, tự Trung Lang, hiệu Thạch Công, người xứ Công An, Hồ Quảng (nay thuộc Hồ Bắc). Ông đỗ tiến sĩ vào niên hiệu Vạn Lịch thứ 20 (1592), làm quan đến chức Sử bộ lang trung. Cùng với người anh là Tông Đạo và em là Trung Đạo được người đương thời gọi chung là Tam Viên. Ông là người sáng lập phái Công An. Thi văn nhấn mạnh miêu tả phát lộ tánh linh, thành thật tự nhiên. Ông hồi tâm về cửa Phật, thâm nhập kinh tạng, những năm đầu tập thiền, sau hướng Tịnh Độ.


Tác phẩm: Viên Trung Lang toàn tập, Tây Phương Hiệp Luận. Quyển sách sau là một quyển luận quan trọng của tông tịnh Độ.

得 罷 官 報

擬將心事寄烏籐, 料得前身是老僧.
病里望歸如望赦, 客中聞去似聞陞.
樽前濁酒憨憨醉, 飽後青山漫漫豋.
南北宗乘參取盡, 龐家別有一枝燈.

ĐẮC BÃI QUAN BÁO
Nghĩ tương tâm sự ký ô đằng
Liệu đắc tiền thân thị lão tăng.

Bệnh lý vọng quy như vọng xá
Khách trung văn khứ tợ văn thăng.

Tôn tiền trọc tửu ham ham túy
Bão hậu thanh sơn mạn mạn đăng.

Nam bắc tông thừa tham thủ tận
Bàng gia biệt hữu nhất chi đăng.

Nghĩ tương tâm sự ký ô đằng, Liệu đắc tiền thân thị lão tăng. Thi nhân vô cùng mong mỏi cuộc sống ẩn cư và còn tự nghiệm rằng mình chẳng thích thú vui trần tục, nên đoán định tiền thân của mình là một vị tăng. Hai câu thơ này làm nền cho hai câu kế tiếp nói lên tâm tư sau khi được báo nghỉ chức quan của thi nhân. Nỗi lòng này của thi nhân ra sao?

Bệnh lý vọng quy như vọng xá, Khách trung văn khứ tợ văn thăng. Thi nhân không có tâm trạng buồn chán uể oải như hạng người thường, trái lại còn hài lòng, vui mừng vì được như sở nguyện. Ông nghe tin báo nghỉ chức quan giống như được báo thăng chức, vì Ông cứ mong có ngày sớm được về làng cũ, tương tợ tội phạm mong được ân xá.

Sau khi trở về, có thể thong dong qua ngày như Riêng ôm bầu rượu say lúy túy/Mãn nhãn núi xanh leo thênh thang (Tôn tiền trọc tửu ham ham túy, Bão hậu thanh sơn mạn mạn đăng). Ngoài ra còn có thể đi tham vấn rộng khắp các bậc Đại đức Thiền tông từ Nam chí Bắc để kỳ hạn cho mình đại triệt đại ngộ như Bàng cư sĩ nổi tiếng xưa kia.

Một câu cuối cùng Bàng gia biệt hữu nhất chi đăng, vốn là một kỳ vọng mà cũng là diễn tả niềm tôn kính đối với Bàng cư sĩ.

ĐƯỢC BÁO BÃI CHỨC QUAN

Định đem tâm sự gửi Ô Đằng
Tự đoán tiền thân chính vị Tăng
Thân bệnh mong về như xá tội
Nghe tin bãi chức tợ được thăng.

Riêng ôm bầu rượu say lúy túy
Mãn nhãn núi xanh leo thênh thang
Tham vấn thiền sư Nam chí Bắc
Đèn tuệ riêng ta sánh Lão Bàng.

view(782)