TÂM ĐĂNG

Posted by tranminhhuydn on Mon, 03/02/2014 23:00

Đầu xuân dâng lên Thầy tâm đăng
Như Thầy trí tuệ tợ trời trăng
Từ thể Chơn Không hay Thường Chiếu,
Ánh sáng Tông môn mãi vĩnh hằng

Thông Thiền


view(748)