THƠ KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG TRÚC LÂM

Posted by tranminhhuydn on Fri, 02/09/2016 17:13

Thông Thiền

Hán:

清淨威嚴真法相
慈悲樸素實禪心
真空自身開創處
常圓靈照演宗風

 

 

 


Âm:

Thanh tịnh uy nghiêm chân pháp tướng
Từ bi phác tố thật thiền tâm
Chơn Không tự thân khai sáng xứ
Thường Viên Linh Chiếu diễn tông phong.

Dịch:
Thanh tịnh uy nghiêm chân pháp tướng
Từ bi chất phác thật thiền tâm
Chơn Không là chốn Thầy khai sáng
Các Chiếu: Thầy mở rộng tông phong.

17-07 Bính Thân


view(923)