KỆ DÂNG HÒA THƯỢNG (MÙNG MỘT TẾT)

Posted by tranminhhuydn on Fri, 12/02/2016 08:01

Trăng Thanh vằng vặc phương Thường Chiếu
Mây Từ lồng lộng cõi Chơn Không
Bủa giăng bóng mát bao người hưởng
Chan rải muôn nơi sáng cõi lòng.

Noi dấu chân Thầy chúng con tiến
Hạnh phúc theo về mỗi bước chân
Nguyện ánh Từ Quang soi sáng khắp
Nguyện làm bóng mát giống Từ vân.

18/01/2016
Thông Thiền


view(769)